Ακρόπολη του Βρυχού


Ευρήματα της τελικής φάσης της Ύστερης Εποχής Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου (περίπου 1.100-700 π.Χ.) από τον λόφο του Βρυχού κοντά στη σημερινή Χώρα συνδέονται με την παρουσία Θρακικού πληθυσμού στο νησί.

>